<< >>

جامیوه ای ۱۳ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

 

طرح مشبک جامیوه ای 13

در دو ورژن pdf و dxf طراحی و آماده شده و قابلیت برش با دست و دستگاه لیزر را دارا می باشد.